بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهادهای دامی ایران

در مقاله فوق، محقق به دنبال شناسایی راهکاهایی جهت افزایش ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه می­باشد زیرا که کشور روسیه به دلایل جوی، تحریم های اعمال شده علیه این کشور و موقعیت مکانی نزدیک با ایران، به عنوان بازار هدف صادرات محصولات کشاورزی ایران در نظر گرفته می­شود.

چکیده

وابستگی شدید به واردات گوشت قرمز و نهاده‌های دامی و کافی نبودن تولید داخلی آنها، موجب شده تا هر گونه تغییر سیاست در واردات این محصولات، رفاه بسیاری از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. نظر به ارتباط تنگاتنگ واردات این محصولات با امنیت غذایی کشور و رفاه جامعه، شناخت مؤلفه‌های اثرگذار بر تقاضای واردات این محصولات برای سیاستگذاری مناسب در این بخش اهمیت ویژهای دارد. در این بررسی عاملهای مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت )شامل گوشت گوساله، گوشت گوسفند و گوشت مرغ( و نهاده‌های دامی )شامل ذرت و کنجاله سویا( با استفاده از الگوی تجارت جانشین ناقص بررسی شده است. پس از انجام آزمون‌های آماری، تابع‌های تقاضای واردات محصولات مورد نظر به روش سامانه معادله‌های همزمان برآورد شد. متغیرهای مؤثر بر تقاضای واردات این محصولات شامل نرخ تعرفه، تولید ناخالص داخلی، نرخ مؤثر واقعی ارز، تولید داخلی و قیمت نسبی محصولات وارداتی میباشند. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه تأثیر معنیدار و شایان توجهی بر تقاضای واردات گوشت گوساله، گوشت مرغ، ذرت دامی و کنجاله سویا دارد بنابراین استفاده از این ابزار برای کنترل واردات این محصولات بسیار اثرگذار میباشد در حالیکه تغییرپذیری‌های نرخ تعرفه برای کنترل واردات گوشت گوسفند تأثیر چندانی ندارد. همچنین مشخص شد که تقاضای واردات نهاده‌های دامی مورد بررسی نسبت به تغییرپذیری‌های نرخ مؤثر واقعی ارز کششپذیری بالایی دارند بنابراین بایستی با اتخاذ سیاست‌های مناسب، از افزایش غیرمنطقی نرخ ارز و همچنین نوسانهای شدید آن جلوگیری شود.

واژگان کلیدی

تعرفه، تقاضای واردات، گوشت، نرخ موثر واقعی ازر، نهادهای دامی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *